Znalecká kancelář Ing. Ivo Novák zajišťuje služby pro potřeby klientů činnosti v oborech

Ekonomika
Ocenění nemovitostí cenou zjištěnou (cena po jednání s FÚ), stanovení ceny obvyklé nemovitostí pro potřebu úvěrového řízení v bankách, vyhodnocení ekonomické využitelnosti nemovitostí včetně posouzení nejlepšího možného využití v současném a ev. budoucím stavu. Ocenění nemovitostí pro účely dražeb a exekučních řízenení
Stavebnictví
Zajištění výkonu stavebního dozoru v souvislosti se zajištěním realizace zakázek v oblasti výstavby bytové a provozní výstavby, zajištění kontroly finančního čerpání ve vazbě na skutečnou realizaci výstavby, vyhodnocení vstupních podkladů před uzavřením smluvního vztahu mezi dodavatelem a zhotovitelem
Stavební právo
Určování charakterů nemovitostí, návrhy reálných dělení nemovitostí apod.
Majetko-právních vztahů k nemovitostem
Oceňování věcných břemen, služebností a jiných právních vad na nemovitostech.

Služby

Oceňování nemovitostí

 • Bytových a nebytových jednotek
 • Rodinných a bytových domů
 • Komerčních objektů a provozních areálů
 • Pozemků a trvalých porostů
 • Rekreačních objektů, garáží a vedlejších staveb

Stavebně inženýrská činnost

 • Kontrola vstupních podkladů před zahájením výstavby
 • Konzultační činnost v souvislosti s realizací výstavby
 • Zajištění technického dozoru investora
 • Kontrola fakturace dodavatelů ve vazbě na postup výstavby
 • Zajištění prohlášení vlastníka budovy

Poradenská činnost v oboru nemovitostí

 • Zpracování finanční využitelnosti provozních objektů a areálů
 • Posouzení investičního záměru při koupi, rekonstrukci nebo výstavbě komerčních nemovitostí

Oprávnění

Činnost provádím na základě:

 • Zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhlášky č. 37/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 36/1967 Sb.,
 • Jmenovacího dekretu jako znalec pro obor
  • Ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí
  • Stavebnictví - odvětví stavby obytné a průmyslové
 • Koncesní listiny pro předmět podnikání oceňování majetku pro věci movité a věci nemovité
 • Živnostenského listu pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Osvědčení o autorizaci č. 19115 – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 • Certifikátu číslo 96/161/NOC/2018-RE – certifikovaný odhadce pro oceňování nemovitých věcí

Kontakt

Kde nás najdete?

Provozovna
Křídlovická 68
603 00 Brno